خدمات الکترونیک


اطلاعیه ثبت نام عمره دانشجویی

اطلاعیه ثبت نام عمره دانشجویی بدینوسیله به استحضار می رساند، دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام عمره دانشجویی از ت...

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

گفت رهبراین چنین باشد شعار سال ما عزم ملی و مدیریت کند خوش، حال ما اقتصاد از نو شود سال جهادش فعل ما عزم فرهنگی شده ام...