خدمات الکترونیک


اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی

  اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم می رساند، آندسته از مزدوجین دانشجو که تا...

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

گفت رهبراین چنین باشد شعار سال ما عزم ملی و مدیریت کند خوش، حال ما اقتصاد از نو شود سال جهادش فعل ما عزم فرهنگی شده ام...