خدمات الکترونیک


دور جدید مسابقات فوتسال

دور جدید مسابقات فوتسال دانشگاه علامه مجلسی قزوین، از تاریخ 28 /02 / 1393 آغاز می گردد. برنامه بازی ها به شرح زی...

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

گفت رهبراین چنین باشد شعار سال ما عزم ملی و مدیریت کند خوش، حال ما اقتصاد از نو شود سال جهادش فعل ما عزم فرهنگی شده ام...