خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (حسابداری بازرگانی)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
8911121004 احمدي-روح اله حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121005 اخگر-مستانه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111211003 ارميون-فاطمه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212007 اسپرايين-علي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212009 اسدي-محسن حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121017 اصلاحی-نغمه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211013 افشار-معصومه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121020 افشاری-جواد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111211007 اقامحمدي-ليلا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121023 اكبرشاهي-محمد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121024 اكبري-محمدرضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212017 اموخته-سجاد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121031 اميري-محمدرضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211025 آئيني-شادي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211026 بابا-پريسا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212027 بابايي-رسول حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211028 باقري-مرضيه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212029 باقري مشتقين-احمد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211033 بطويي-عطيه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121065 بهاره جعفري يزني حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121045 بهرامي-شيما حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211036 بهشتي تبار-مونا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121049 بيگدلي-محمد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212038 پاشايي اغموني-حميد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121184 پريا لطف حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121052 پورسيد-زهرا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121015 پيام آشرلو حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121059 تاجدار-رويا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211042 تقي زاده-مريم حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212043 توكلي زاد-اميررضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212046 جلال ابادي-احسان حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121071 جهانگيريان-سبا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121072 حاجي ايمان خان-رامين حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121075 حدادي-سعيد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121195 حسام ملايي تواني حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121006 حسين اخلاقي مهر حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211053 حسيني افتابدري-سيده حديثه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121078 حيدري-سعيد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121080 خانلو-محمد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111211035 خاني-ليلا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212068 خردپايه-علي رضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111211039 درزي رامندي-الهام حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212076 دوستي-فرشيد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121090 دولت خواه-زهرا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212080 ذبيحيان-عليرضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212081 ذوالقدر-مصطفي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212083 رحمني-بهادر حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212084 رحمني-پويا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121099 رحمني-زهرا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121102 رضايي-سحر حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212089 رضايي زادگان-محسن حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211090 رمضاني-زهرا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121104 رودباری-مهدی حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121106 زارعي-ليلا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111212052 زكايي-علي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121108 زكي زاده قريه علي-حميد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121109 زهرا زنگنه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212098 سعيدي-مصطفي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121118 سياسي-سيده مهسا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111212066 شريفي-حسين حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111212076 صفوي-ميرسروش حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121094 صنمبر رجبعلي زاده حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111212084 طاهرخاني-وحيد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121048 عاطفه بهشتي لو حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121183 عاطفه گنجعلي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121224 عباسيان-آذر حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121145 عبدالهي-مژگان حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121146 عشايري-رضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211136 عموزاده-مليكا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212140 غريبي كلاله-اميد حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121087 غزال درزمنش حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121193 فرانك معصوم علي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121159 فروزان كجاني-فرانك حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121165 قدسي-حوريه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212158 قراچه-محمدامين حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9111211102 كاظمي-سيده آزيتا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121226 كبري طاهرخاني حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212175 گلچين-علي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211176 گلشاهي كريم-سمانه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121121 لیلا سیمیار حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121185 مايلي فرتاش-محسن حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211181 مجيدي يزدي-فرشته حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121046 محمد بهرامي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121187 محمدپورگله دار-حسين حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211189 محمدي فيروز-فاطمه حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121057 مرتضي پيش بين حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121050 مرجان پرنده رضايي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121070 مريم جهانگيري حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121201 مريم ميرزا پرجي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121196 ملكي-محسن حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9021212110 موسوي-سيدكريم حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121124 مهري شفيعي پرند حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121207 نادعلي-پيمان حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211206 ناصري قره لر-سهيلا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011211208 ناظري-سوگند حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121131 ناهيد صادقي نياركي حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121214 نوري-امير حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
9011212217 نيكجوخانقاه-سبحان حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121217 هاشمي پيركلاچايي-سيدرضا حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته
8911121220 يوسفي-محسن حسابداري - حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10